MILJØTERAPI

Det sentrale i miljøterapeutisk arbeid er å øke mottakerens evne til nyttiggjøre seg sine egne ressurser (sosiale, kognitive og emosjonelle), og øke mottakerens evne til bedre å relatere seg til omverden. De miljøterapeutiske aktivitetene er bare ytre rammer for et viktig relasjonelt og selvfølelsesarbeid. Om man velger å gå på tur, spille bordtennis eller gjøre lekser som en miljøterapeutisk aktivitet vil alltid relasjon til miljøterapeuten, med alle sine ingredienser (kontakt, bekreftelse, mestring, rollemodellering, frustrasjon, osv.), stå i fokus. Miljøterapeutene hos Trygg Start har et aktivt forhold til videreutvikling av denne viktige relasjonskompetansen (gjennom regelmessige veiledninger, fagdager, deltakelse på seminarer og ulike former for videreutdanning)

Noe av hensikten med skoleoppfølging er naturligvis å videreføre tiltak som fungerer i andre av barnets systemer (for eks hjemme, på trening, eller lignende). Dette kan dreie seg om alt fra økt voksenkontakt til konkrete tilpasninger av læringssituasjonen eller tiltak for mestring av de sosiale utfordringene barnet har på skolen.

Der familiene opplever utfordringer knyttet til gjennomføringen av barnas leksearbeid, kan Trygg Start bistå med tilrettelegging av strukturer for å lykkes i denne prosessen. Her kan det ofte være behov for å arbeide parallelt med de psykologiske prosessene som eierforhold, samspill mellom barn og foreldrene, kognitive prosesser og strategier, mestringsopplevelse samt skole- og sosialt nettverk.

Terapitrening har som hensikt å sette fokus på mestring I sosiale settinger gjennom fysisk aktivitet. Videre kan det arbeides med de psykologiske prosessene knyttet til identitet og selvfølelse. Parallelt med denne prosessen vil klienten få fokus på fysisk og mental helse.

Trygg Start tilbyr aktivitet og trening for å øke barnets og familiens egne mestringsfølelser og sosialmestring. Under denne prosessen arbeider Trygg Start først og fremst med familiens/barnets eierforhold til prosjektet. Videre fokuseres det på planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og evalueringen av aktiviteter. Vi tenker at dette tiltaket skal bidra til å styrke familiens/barnets selvstendighet og integritet.

Hver sommer tilrettelegger Trygg Start aktivitetsdager og enkeltturer for barn og familier. Dette tilbudet vektlegger i hovedsak gruppesamspill med den hensikt å øke barnas mestring og selvreguleringsevne. Barna vil gjennom dette tiltaket få ansvarstrening, økt samspillskompetanse og refleksjonsevne. Videre har tiltaket som mål å sette fokus på aktivitetsgjennomføring og adekvat normalitetsperspektiv.

Trygg Start forstår denne oppgaven som videreføring av arbeidet med selvstendiggjøring. Det handler ofte om å bevisstgjøre ungdommen på egne ressurser på den ene siden, samt lære seg å forholde seg til egne begrensninger på den andre siden. De psykologiske aspektene i en slik prosess vil ofte handle om tilknytning, relasjoner til betydningsfulle andre mennesker, identitet og kultur. Integrering og sortering av disse prosessene går i takt med de hverdagslige og relasjonelle strukturene og medvirker til en sunn modningsprosess hos ungdommen. Målet er å øke sannsynligheten for at ungdommen skal lykkes med egen selvstendiggjøring og egenomsorg, og at ungdommen vil bli bedre rustet til å møte krav og forventninger knyttet til voksenlivet.

Trygg Start tilbyr avlastning for barn og ungdom. Avlastningen har som mål gi familien som helhet rom til å styrke seg selv og til å gjennomføre omsorgsoppgavene på best mulig måte. Besøkshjemmet har fokus på barnets ønsker og behov for trygghet, regulering og stimulering.

For å styrke familien i sitt nettverk kan Trygg start tilby oppfølging av den enkelte familien. Her vil vi bistå og styrke familien i å opprette egne sosiale prosesser, gjennomføre daglige oppgaver, samt følge opp ansvar og forpliktelser knyttet til andre systemer rundt familien (eksempelvis skole, helsesøster, med mer).

    Send forespørsel