GRUPPEANALYSE

Hva er gruppeanalyse

Det viktigste bruksområdet er psykoterapi i grupper for mennesker som på ulike måter
og i ulik grad lider under konflikter og problemer i tilværelsen, i forhold til andre, i arbeidslivet
eller privat.

Gruppeterapi kan framstå med flere modeller:

Terapi i gruppen – dvs terapeuter behandler ett og ett individ i gruppen, og i tovegsform mellom terapeut og det enkelte medlem

Terapi av gruppen – Gruppen som helhet er pasienten, så å si. Også her har den dyadiske relasjonen i behold. Terapeutene behandler gruppen som helhet, og gjør alle sine intervensjoner på gruppenivå. Dette er grunnlaget for Tavistock modellen

Terapi gjennom gruppen er ved gruppen. Den enkelte pasient behandles med gruppen som referanseramme. Gjennom måten hvert enkelt individ deltar i gruppen på, dannes en helhet hvor enkeltpasientens patologi kommer til syne og kan gjøres til gjenstand for tolkning og bearbeiding. Terapeuten konsentrerer oppmerksomheten snart om gruppen som helhet, snart om den enkelte slik han / hun framtrer i gruppen som bakgrunn. Dette er terapi for individet gjennom gruppen.

  Send forespørsel

  Det er den siste formen som framstår som gruppeanalytisk psykoterapi. Den ble utviklet etter annen verdenskrig og først og fremst av S.H Foulkes (f.1898) Gruppeanalytisk psykoterapi er rettet mot økt bevissthet om og forståelse av ubeviste prosesser og det fokuseres på hvordan disse prosessene utspiller seg i relasjoner. Midlet til innsikt og forandring er den frie diskusjon i gruppen og mellom gruppens medlemmer.

  For mer informasjon om gruppeanalyse, klikk deg inn på www.iga.no

  Avtale om gruppeanalytisk psykoterapi

  Å fremme selvforståelse og å bearbeide følelsesmessige konflikter. Gjennom dette kan hver enkelt deltager redusere sine nervøse symptomer og få personlighetsmessig vekst og utvikling.

  Å gjennomarbeide sine personlighetsmessige problemer tar tid. En bør gå i gruppa inntil de grunnleggende problemene en søkte terapi for kjennes tilfredsstillende løst. Behovet vil variere for hver enkelt, men deltagelse i mindre enn ett år har ingen hensikt. Gruppeframmøte må prioriteres. Regelmessig frammøte er helt avgjørende for den enkelte og gruppa som helhet. Fravær ved for eksempel sykdom må gis beskjed om før gruppa.

  En må forplikte seg til taushetsplikt om andre gruppemedlemmers navn, privatliv og opplysninger som kommer fram.

  Privat omgang med andre gruppemedlemmer anbefales ikke. Skulle det allikevel forekomme bør det bringes inn i gruppen

  Når en ønsker å slutte i gruppen skal det sies i fra minst 8 ganger i forveien

  Tidsrammer