Trygg Start leverer veiledning og psykologtjenester til privatpersoner, bedrifter og offentlige organisasjoner.

VÅR IDEOLOGI

Trygg Start forstår det slik at menneskesyn, verdier, holdninger og ideologi er knyttet sammen. Vi er en organisasjon som har tro på at mennesket utvikler seg i samhandling med omgivelsene og i tilhørighet til forskjellige gruppesammensettinger. Menneskets personlige evner og ferdigheter utvikles når vi har et aktivt og meningsfylt forhold til omverdenen. Mennesker og omgivelsene påvirker og påvirkes kontinuerlig og gjensidig av hverandre. Det betyr at alle mennesker har en iboende ressurs og evne til å utløse ivaretaende responser fra sine omgivelser.

Trygg Start arbeider i et eklektisk perspektiv med sin grunnforståelse forankret i moderne utviklingspsykologi. Vårt pedagogiske basisgrunnlag hviler i stor grad på tilknytningsteori og kunnskap om relasjonenes betydning for identitetsutvikling. Kvaliteten på den tidlige tilknytningen som barn utvikler til sine omsorgspersoner er i stor grad med på å påvirke barnets relasjonelle kompetanse senere i voksen alder. God mental helse er ofte kjennetegnet med at menneske evner å utfolde sin personlighet, oppleve glede av sine ressurser, påvirke sin hverdag, finne sin identitet og ståsted i livet. Utviklingspsykologi kaster nettopp lys på denne prosessen, altså utvikling av barnets opplevelser av seg selv og barnets evner til selvregulering nettopp ved hjelp av de voksnes speiling og regulering av barnet. De teoretiske referansene som ligger til grunn for vår forståelse av utviklingspsykologi er knyttet til arbeidene til Daniel Stern, Mary Ainsworth og Peter Fonagy, og med historiske røtter tilbake til Donald Winnicott, Heinz Kohut, John Bowlby, Melanie Klein og Georg Herbert Mead.

Videre mener vi at mennesker søker etter en forståelse som gir en sammenhengende opplevelse av en selv, betydningsfulle andre og samfunnet. Personligheten blir sågar et resultat av en konstant modnings- og læringsprosess i interaksjon mellom en selv og omgivelsene. Det å utvikle seg gjennom dialog og handlinger i samspill med andre mennesker er en av nøkkelfaktorene i arbeidet til Trygg Start.

    Send forespørsel