Foreldregrupper

Gruppeterapi/gruppeveiledning 
Er basert på at mange av erfaringer, på godt og vondt, mennesker har i livet sitt, kan forstås som å forholde seg til andre mennesker (familie, venner, arbeidskolleger). Som barn og ungdom utvikler vi oss alltid i nærvær av andre og deler opplevelser og følelser som en naturlig del av tilværelsen. På denne måten danner vi oss et bilde av oss selv, får en følelse av oss selv (selvfølelse) og hvordan andre mennesker er, og spesielt hvordan samhandlingen med andre oppleves. 

Slike mønstre av å oppleve andre og oss selv på blir en naturlig bestanddel av oss som vi også anvender i våre voksne forhold til andre. Av og til er disse måtene ikke så hensiktsmessige som de burde være og kan gi oss en rekke vanskeligheter i livet til tross for gode intensjoner. Grupper utgjør muligheten til å gjøre seg kjent med disse “interpersonlige” mønstrene. Svært ofte vil symptomer som samhandlingsvanskeligheter, konflikter, uklare fysiske symptomer og dårlig selvfølelse være knyttet til utilfredsstillende forhold til viktige andre. 

Grupper vil spesielt vær egnet til å arbeide og belyse denne type vanskeligheter og skape større rom for å tenke og reflektere. Jo mer deltakeren greier å engasjere seg i det som foregår i gruppene, desto mer vil hun/han få ut av det. Gruppen kan ses på som et “levende relasjonslaboratorium”.

Tilbud om gruppeveiledning / foreldregruppen
Trygg Start har lang erfaring med endringsarbeid i grupper. Hensikten med foreldregruppen er å etablere en sunn forståelse av sin egen omsorgsutøvelse og/eller bearbeide vanskelige opplevelser og følelser som kan være til hindre for en god nok omsorgsutøvelse. I gruppen har foreldrene gode muligheter til å styrke seg selv med den målsetting å bedre egen omsorgsutøvelse overfor egne barn.

Tema
I gruppen vil det bli arbeidet med temaer som: Emosjonsfokusert omsorgsutøvelse, grenser og grensesetting, sunn allianse med barna, myndiggjøring, relasjon- og samspillsforståelse, konfliktløsning og sortering av egen omsorgshistorie.

Mål
Målet er tosidig; Det ene er å øke egen mentaliseringskompetanse og refleksjonsevne hos den enkelte foreldre, samt å etablere en sunn forståelse av seg selv i samspill med egne barn eller andre nære relasjoner.

Den andre målsettingen med grupper er å vedlikeholde allerede etablerte endringsprosesser, slik at foreldrene ikke faller tilbake på uhensiktsmessige mønster eller regresjon. Hensikten er derfor å etablere varig endring.

Målgruppen
Foreldre som trenger støttende tiltak i omsorgsutøvelsen

Hyppighet og antall
1,5 time ukentlig eller annenhver uke. Gruppene følger skoleåret med dets fridager.

6-8 foreldre/omsorgspersoner som ikke har kjennskap/daglig kontakt med hverandre

Sted
Gruppetimene kan gjennomføres hos den enkelte barneverntjeneste eller møtelokale i nærmiljøet. Trygg Start har også egnede lokaler på Gjøvik, Hamar og Oslo som kan brukes til dette formålet.