Gruppeterapi

Gruppeterapi
Er et tiltak der deltakerne får anledning til å arbeide med sine personlige utfordringer ved hjelp av deling og klargjøring av det vanskelige i gruppen, bekreftelse, gjenkjennelse og støtte i gruppen, samt ved gruppens hjelp til å forstå og utfordre det vanskelige. Trygg Starts gruppeterapeuter har gruppeanalytisk utdanning fra Instituttet for Gruppeanalyse.

Tilbud om gruppeveiledning / foreldregruppen
Trygg Start har lang erfaring med endringsarbeid i grupper. Hensikten med foreldregruppen er å etablere en sunn forståelse av sin egen omsorgsutøvelse og/eller bearbeide vanskelige opplevelser og følelser som kan være til hindre for en god nok omsorgsutøvelse. I gruppen har foreldrene gode muligheter til å styrke seg selv med den målsetting å bedre egen omsorgsutøvelse overfor egne barn.

Psykodynamiske grupper
I psykodynamisk gruppeterapi blir deltakere utfordret til å “forstå seg selv utenfra, samt forstå andre innenfra”. Det handler rett og slett om å øke sin evne til å forstå andre utfra
deres indre motiver, intensjoner, behov og følelser, og ikke bare tolke andre utfra den ytre atferden man ser. 

På samme måte blir man speilet på sin egen atferd slik at man kan oppdage at ens egen atferd ikke nødvendigvis godt nok gjenspeiler ens indre tilstand (for eks at man ofte kan oppleves som sint når man egentlig er redd). 

I mentaliseringsbaserte grupper øker man bevissthet rundt sitt eget ytre uttrykk og sin påvirkning på andre (og hvilke misforståelser ens egen atferd kan skape), samtidig som man øker sin egen kompetanse til bedre å forstå andre utfra deres indre tilstander (og slikt unngå å mistolke deres atferd).

Bildeterapi og fototerapigrupper
Bearbeiding av vanskelige følelser kan foregå ved hjelp av andre uttrykksformer, det er ikke nødvendigvis det verbale ordet som lettest uttrykker ens indre tilstand. Mange klienter kan oppleve det som stimulerende og godt å skulle uttrykke seg ved hjelp av bilder eller foto. Dette materialet kan appellere på en annen måte til ens følelsesliv enn det verbale vanligvis gjør. 

Enkelte av Trygg Starts gruppeterapeuter som er utdannet ved Instituttet for Gruppeanalyse har kompetanse til bruk av bilder og foto i gruppeterapeutisk setting. Hensikten med disse virkemidlene er å gjøre ens eget følelsesliv mer tilgjengelig for en selv, bli mer bevisst de følelsene man besitter, styrke kontakten med seg selv og slik oppleve en bedre forankring i seg selv.

Psykoedukative grupper
Psykoedukative grupper har som hensikt å tilføre deltakerne en konkret og etterspurt kunnskap. Det kan dreie seg om økt kunnskap om læringspsykologi, tilknytning, traumepsykologi, postmigrasjonsvansker, eller lignende. Hensikten er å øke deltakernes fagkompetanse og ruste deres “verktøykasse” til en mer hensiktsmessig håndtering av de oppgavene de står ovenfor.

Vedlikeholds- og oppfølgingsgrupper
Endring er en pågående prosess som ikke avsluttes ved at selve tiltaket opphører. Vedlikeholds- og oppfølgingsgrupper kvalitetssikrer igangsatt endring, fasiliterer viderevekst og hjelper deltakere til å tilpasse ervervet kunnskap til nye utviklingspsykologiske utfordringer (for eks ettersom barna blir eldre).