BARNEVERN

KARTLEGGING

Psykologisk kartlegging
Trygg Start kan foreta psykologisk kartlegging ut ifra et helhetlig psykologisk perspektiv.

Filming er et verktøy som både kan brukes som ledd i en kartleggings prosess og til veiledning. Filming gir oss anledning til å ta tak i mikroseperasjonene i samspillet (små brudd og muligheter for reparasjoner), og det at foreldrene kan se seg selv utenifra kan bidra til viktig refleksjoner. Tilbakemelding fra flere av foreldrene der filming er brukt som verktøy er at de selv ser ting de gjør bra og kan gjøre bedre, endre på.

Å filme en konkret situasjon gir oss anledning til å kartlegge hvilken kapasitet forelderen har til omsorg og sosial samhandling, så vel som varhet ovenfor barnets signaler og behov for regulering. I denne situasjonen kan det også kartlegges i hvilken grad barnet er «åpent» og lar seg lese, er i stand til å regulere affekt, tar sosiale initiativ og gir respons. Velvære, spenning og regulering i dyaden blir observert.

Å filme en strukturert situasjon gjør det mulig å kartlegge foreldrenes kapasitet til å strukturere og leggetil rette omgivelsene i forhold til barnets individuelle og utviklings-
messige behov. Det krever foreldrenes kognitive støtte og emosjonell tilgjengelighet for at barnet skal lykkes med å gjennomføre oppgaven. Barnets evne til oppmerksomhet og utholdenhet kartlegges, i tillegg til det å ha oppmerksomhet på en felles oppgave, gjensidighet og fellesskapsfølelse.

Å filme en ustrukturert situasjon/frilek gir oss anledning til å kartlegge foreldrenes kapasitet til å være lekende med barnet sitt, og til å gjøre det mulig for barnet å bruke sin kapasitet til utforskende og på-liksom-lek. I tillegg kan dyadens kapasitet til sosialt samspill, felles følelser og handling, og gjensidig utbytte av hverandre kartlegges. I tilfeller der foreldrene ikke samtykker til filming kan det gjennomføres samspillsobservasjoner som bygger på ovennevnte elementer.

ASQ (Ages & Stages Questionnaires) er et screeningsinstrument som brukes for å kartlegge barnets utvikling i forhold til alder, fra 4 mnd til 5 år. Det kartlegges innenfor 5 hovedområder; grovmotorikk, finmotorikk, kommunikasjon, problemløsning og personlig/sosialt.

Kartleggingen gjøres i samarbeid med foreldrene og barnet. ASQ har som formål å kunne bidra til å rette foreldrenes oppmerksomhet mot kritiske utviklings-fenomener og gjøre dem til enda bedre observatører og omsorgspersoner

Vurderingen av utviklingen er ikke et mål i seg selv, men skal gjøres for å kunne tilby hjelp eller forebyggende tiltak for dem som trenger det. ASQ vurderes som et første trinn i en utviklingsvurdering, den gir ingen diagnose eller endelig vurdering. Den kan derimot være et godt grunnlag for henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Det er viktig å understreke at et barns utvikling i denne alderen skjer raskt og av den grunn har resultatet av denne testen kort gyldighetstid, men gir en god indikasjon på viktige områder det bør fokuseres på videre.

Kartleggingsarbeid kan være å bistå barneverntjenestene i en undersøkelsesprosess der filmer blir analysert for å se stryker og strev i samspillet. Det anbefales å minst ta tre filmer over tre ganger i ulike situasjoner som beskrevet ovenfor (altså, filme en konkret situasjon, en strukturert situasjon og en ustrukturert situasjon), for best mulig å se mønsteret i samspillet. Trygg Start kan i analysen også bruke et verktøy som heter PCERA, der 54 detaljer i samspillet blir analysert, både hos omsorgsgiver, hos barnet og dyaden/relasjon. Dette kan gi en pekepinn på hvor de største styrkene ligger, men også de største utfordringene/strevene. PCERA er et godt egnet instrument til kartlegging av tidlig foreldre-barn samspill.

    Send forespørsel