Saksbehandling

Konsulentene i Trygg Start har lang erfaring innen barnevernsarbeid både administrativt og i kontakt med familiene.

Saksbehandling jfr. lov om barnevern
Konsulentene i Trygg Start har lang erfaring innen barnevernsarbeid både administrativt og i kontakt med familiene. Vi vektlegger god faglig forståelse og refleksjon til grunn for vår arbeidsutførelse, høy grad av struktur i kontakt med klienter, kolleger og ryddig dokumentasjon av vårt arbeid. Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet vårt, har vi i høy grad av etterrettelighet og kvalitetssikring.

Vi er av den oppfatningen at mindre inngrepsprinsippet og det biologiske prinsippet har stor betydning for å gjøre saksbehandlingen så nøkternt og ryddig som mulig. Medbrukervirk-
ning og myndiggjøring av foreldre og barn/ungdom i de forskjellige saker vil også som oftest være god saksbehandlingsskikk. Disse tilnærmingene skal også være medvirkende til å bruke ressursene på en fornuftig og effektiv måte. Å arbeide som barnevernskonsulent i en administrativ prosess innebærer å overholde orden i dokumentasjon både i henhold til lov om barneverntjenesten, forvaltningslovens krav, men også i forhold til kvalitetssikring av
eget arbeid. Det å overholde frister, strukturer og informasjonskanalene ryddige er første steg i en velfungerende administrativprosess. Dette arbeidet i barnevernssaker blir
ekstra sårbart og viktig siden konsulentene jobber med barn og familier i en kritisk og sårbar fase i livet. God dokumentasjon og gode rutiner vil ikke bare oppfylle formelle krav, men også skape forutsigbarhet og trygghet for klienter i en vanskelig prosess. Konsulentene skal
følge kommunens egne interne rutiner og prosedyrer i tillegg til lovpålagte oppgaver i alle saker.

Undersøkelse
Undersøkelsesprosessen består i hovedsak av samtaler med barna og omsorgspersoner, samt av samspills-observasjoner og samarbeid med aktuelle offentlige instanser. Målsettingen for undersøkelsesarbeidet er å sikre barna og familiene best mulig hjelp etter det aktuelle behov, ivareta det biologiske og mindre-inngrepsprinsippet, samt gjøre saksbehandlingen så nøktern, ryddig og grundig som sakens alvorlighetsgrad påkrever.

Tiltak
Trygg Start vil følge barnevernets bestemmelser i forhold til å iverksette, evaluere og godkjenne tiltaksprosessen. Videre tenker vi at utvikling av god allianse med familiene og barna er et viktig utgangspunkt for videre tiltaksarbeid.

Administrasjonsledelse

Trygg Start har kompetanse og erfaring innenfor barnevernledelse og tilbyr stedfortredere i ulike lederroller. Vi tenker at god lederskikk handler om å aktivere de ansattes ressurser og skape rom for refleksjon der ansatte opplever seg sett og hørt.

Representere barneverntjenesten i Fylkesnemnd og rettssystemet

Trygg Start har erfarne barnevernskonsulenter som kan representere barnevernstjenesten i Fylkesnemnd og rettssystemet.