Tiltak

Konsulentene i Trygg Start har lang erfaring innen barnevernsarbeid både administrativt og i kontakt med familiene.

Tilsyn og kontrolltiltak Samværstilsyn (observerende/aktiv)
Trygg Start tilbyr tilsyn under samvær der det skal være behov for å observere samspillet mellom familiemedlemmene. Det å være seg å innta en observerende rolle, eller å være aktiv slik at familiemedlemmene kan få muligheten til å få være sammen på en mest mulig optimal måte. Vi gjennomfører også uanmeldt tilsyn etter bestilling.

Rustesting
Trygg Start besitter nødvendig kalibrert utstyr for gjennomføring av rustesting.

Egne lokaler
Trygg Start har egnede lokaler som kan benyttes til gjennomføring av samvær med tilsyn på Gjøvik, Hamar og Oslo.

Veiledning

Prosessveiledning
Prosessveiledning har som målsetting å gjøre mottakere oppmerksomme på egne roller og egne bidrag til at et vanskelig samspill opprettholdes. Hensikten er å hjelpe den enkelte bruker til bedre å ta i bruk egne ressurser til problemløsning og oppgavehåndtering. Økt kunnskap om seg selv og om egne “blinde flekker”, samt økt evne til å betrakte samspill fra et metaperspektiv er ofte naturlige utfall av god prosessveiledning.

Samspillsveiledning
Denne formen for veiledning tar for seg mottakernes tolkning av hverandres atferd og forståelse av hverandres behov. Vanskelig samspill bunner ofte i ubearbeidede krenkelser, utilstrekkelig reparasjoner i relasjonen, og misforståelser av hverandres hensikter. Samspillsveiledning øker mottakernes kompetanse til dialog og evne til håndtering av misforståelser, brudd og krenkelser.

Situasjonsveiledning
Situasjonsveiledning tar for seg en mikroanalyse av en konkret situasjon som av brukerne oppleves som vanskelig. En konkret og tilsynelatende enkel situasjon kan oppleves og oppfattes på ulike måter av de ulike aktørene. Noe som er så tilsynelatende enkelt kan tilsløre mange misforståelser, ikke-møtte forventninger, og feilfortolkninger av hverandres intensjoner. Situasjonsveiledning bidrar til at de vanskelige følelsene rundt situasjonen dempes, og evnen til tenkning, refleksjon, reparasjon og forsoning styrkes.

Cos-P (Circle of sicurity-Parrenting) veiledning
COS-P er et åttetrinnsbasert veiledningsprogram som skal bidra til å øke foreldrenes bevissthet knyttet til foreldrerollen. Målet er å øke omsorgspersonenes forståelse av barnas emosjonelle behov og skape trygghet i samspillet dem imellom. Trygg Start tilbyr COS-P både individuelt og i grupper.

Individualveiledning
Individualveiledning kan både tilbys separat, men også i tillegg til andre veiledningsformer som et forsterket tiltak. Dette for å styrke det enkelte individ til å håndtere de ulike prosesser i endringsarbeidet.

Parveiledning
Parveiledning kan være nødvendig i enkelte tilfeller for å øke foreldrenes samkjøring og forståelse av omsorgsbehovet til egne barn.

Personalveiledning
Trygg start har lang erfaring med å tilby og gjennomføre personalveiledning innen barnevern og helsesektoren. Vi tilbyr prosessveiledning og faglig veiledning til personale som arbeider med barn og familier i sårbare og krevende faser i livet.

Barnehage- og skoleveiledning
Skoleveiledning er et tiltak som har som hensikt å styrke samarbeidet og skape en fellesforståelse mellom barnet, skolen og foreldrene. Videre skal denne veiledningsformen bistå skolen i forståelsen av barnets psykologiske behov. Her kan det i noen tilfelle være også behov for veiledning av skolens personale.

Samtale med barn
Trygg Start tilbyr samtaler med barn. Samtaleformen tilrettelegges etter barnets alder og modning. Formen tilpasses gjennom en til en samtale, samtale gjennom aktivitet og/eller samtale via gjennomføringen av ulike oppgaver. Hensikten er å ivareta barnets sunne psykologiske utvikling gjennom regulering av angst, demping av negativ affekt, samt utvikling av mestring, styrket selvfølelse og evnen til kreativ lek.

Samtaleterapi
Der ungdom eller noen av de voksne i familien vil kunne profitere på mer inngående individualsamtaler med fokus på de utfordringer de opplever, og hvor den regulære veiledningen eller de miljøterapeutiske aktivitetene ikke dekker dette behovet, tilbyr Trygg Start samtaleterapi hos noen av sine erfarne terapeuter. Der klienten oppfyller krav til nødvendig helsehjelp jf. Lov om psykisk helsevern (altså der det foreligger mistanker om psykiatrisk diagnose), vil klienten oppfordres til utredning og adekvat behandling i spesialisthelsetjenesten.

Traumearbeid
Vanskelige følelser knyttet til tidligere opplevde traumer kan forringe den enkeltes livskvalitet, svekke fungering hjemme eller på skolen, samt skape en del sosiale utfordringer. Enkelte av Trygg Starts samtaleterapeuter har kompetanse til bearbeiding av slike vanskelige opplevelser (EMDR). De klientene som strever med mer omfattende problematikk (som har andre behandlingstrengende psykiatriske tilstander i tillegg til traumer) vil den enkelte oppfordres å bli henvist av sin fastlege videre til spesialisthelse-
tjenesten.